رفته صندلی حمام را از زیر سبد رخت چرکها کشیده بیرون برده گذاشته تو آشپزخانه! بعد با کمک صندلی مذکور سرش را کرده تو کابینت ته تهی و گل سرهای جدید ده جفتی که برایش گرفته ام را کشیده بیرون! آورده گذاشته جلوی رویم! مامان اینا برا کیه؟!!من ندیده بودمشون!!!همزمان مراتب ذوق زدگی اش را اعلام میکند!

بله شما ندیده بودیشون چون قرار نبود به این سرعت کشفشون کنی! و این یک بسته گل سر عروسک هایت نشوند استثناعن یا وسیله ای برای زخم و زار کردن پر و پاچه ات!! و بعدتر همه شان نروند توی جارو برقی! تا برای یکبار هم که شده مرتب و منظم از خانه بیرون بروی!با یک جفت گل سر که با هم سنخیت دارند و تا به تا نیستند!

به خاطر خدا به من بگو  چند سالگی قراره از هپلی بودن استعفا بدی دخترک؟

/ 0 نظر / 20 بازدید