این نخوچی هایی که شیرینند و شور و کنار کشمش های مشهدی فروخته میشوند خیلی طعم افتضاحی دارند!طعمشان چیزی مثل گندمکهاست که در عین حال که شورند شیرین هم هستند متاسفانه و بعضی از مادرها( ی از خدا بی خبر! ) به همراه شیر گرم شده به خورد بچه ها میدهند!اساسا همه

چیزهایی که جمع اضدادند را نمیدانم آدم ها چطور تحمل میکنند!

 بعض

ی ها البته خوراکشان است  کنار آمدن با این طعمهای متناقض و متضاد! یکی چند تا از این بعضی ها را نزدیکمان داریم!شاهد مثالش همین مهربان خودم که عاشق این طعم های بی ربط و ضد و نقیض کنار همی است! تعدادی شاهد عادل گواهی داده اند دیده اندش در حالیکه هلیم را با شکر و عدس پلو و تخم مرغ را با مربای به سرو میکرده! یعنی یک همچین شباهتهایی داریم ما با هم!

/ 0 نظر / 22 بازدید