دیروز هر چه کردم نتوانستم متقاعدش کنم برای شرکت در انتخابات!آنقدرها هم روشنفکر نیستم که ادعا کنم رای ندادنش برایم مهم نبود!از اول تصمیمش را گرفته بود و به هیچ وجه رضایت به تجدیدنظر در تصمیمش نمیداد!تغییر عقیده و انعطاف در مرد جماعت جایی ندارد اساساَ!با علم کامل به این موضوع  با مهربانی و عطوفت خواستم دعوتش کنم فقط همراهم باشد بلکن با دیدن شور و شوق انتخابات نظرش عوض شود!از خودم مایه گذاشتم!نشد!

از تفریح عصر گاه جمعه که بر میگشتیم دعوتش کردم بیا برویم همینطوری نگاه کنیم ملت را!مخالفت کرد!آنقدر در تصمیمش مصر بود که دیدم راه به جایی نمیبرم!خدا شاهد است همه ی اصرارم برای این بود که یک رای بیشتر برای کاندیدای منتخبم جمع کنم!نزدیک ترین حوزه ی انتخاباتی به منزل را نمیدانستم! راهنمایی ام کرد و نیامد!به دموکراسی اهمیت میدهم!بیش از این اصرارش نکردم!

شمارش آرا تا این لحظه گواهی بر هوشمندی ملت ایران بوده!خوبی اش این است که کاندیدای منتخب  رو بازی میکند!همین جای خوشحالی دارد!از اینکه رفتم و رای دادم به هیچ وجه پشیمان نیستم!

/ 0 نظر / 16 بازدید