عزاداری به روش آبچییلیکی!

در ادامه پست یکی مانده به اخرم اینها را مینویسم! الان چند روز است که ماه محرم شروع شده و ما ارامش و اسایش نسبی حاکم بر خانه مان را از دست داده ایم! هیااات مدهبی هر ساعتی از شب که شده راه میوفتند توی خیابانها بدون توجه به نامسلمان های اطرافشان !بعید است خدا و پیغمبر

 در گوشه ای از زندگی شان تعریف شده باشد !گسیل میشوند توی خیابان ها! و مداح هایشان بی محابا عر میزنند! اینها اساسا نمیدانند مریضداری یعنی چه و بچه ای که تازه خوابیده به هیچ جایشان نیست!اینکه اینها مسلمان ترند یا ما را نمیدانم! اما مسلمانی در مکتب حسین بعید میدانم معنی اش آزار دادن دیگران باشد توام با دید زدن دخترک های شنیون کرده! دسته های عزاداری پر سر و صدا معنیشان چیست! چرا مدام میروند سر خیابان و بر میگردند! چرا به جای این همه عربده کشیدن و له شدن زیر علم و کتل به این ها درس اخلاق یاد نمیدهند!چرا فلسفه ی شهادت حسین و یارانش برای کسی مهم نیست! چرا این همه ظاهریم و تظاهر و ریا!

/ 0 نظر / 15 بازدید