قرار بر این شده که یک بار که توانست بهترین تصویر را از خودش و من و پدرش بکشد بگذارم در این وبلاگ محض یادگاری!تا بعدها که بزرگتر شد ببیند تصویرسازی از اعضای خانواده اش را در چهار سالگی!

من را کشیده با یک عدد دامن پت و پهن و موهای به هم ریخته و شکلی که بد رقم نافرم است!در حالیکه از زمان دنیا آمدنش یادم نمی آید هیچ وقت با موهای بلند و تا این حد آشفته روبرویش ظاهر شده باشم.پدرش را میکشد در حالیکه صدای تق تق کوبیدن خودکارش روی میز شنیده میشود!ته ریش برای پدرش میکشد گویا!

برای پدرش هم لباسی شبیه دامن کشیده!اصرار دارد دامن نیست و کت است!قبلا نقاشی اش بهتر بود خیلی!گویاتر و مفهومتر بود!حس خوبی در آدم تداعی میکرد!فکر میکردم ممکن است نقاش خوبی بشود سراخر!زهی خیال باطل!

 

/ 0 نظر / 13 بازدید