بعد از مدتی ننوشتن یک مقداری سخت میشود مرور روزهای رفته!درگیر کار هستم خیلی!در این گیر و دار یک کلاس اجباری هم از طرف اداره برایمان گذاشته اند!در راستای افزایش اطلاعات کامپیوتریمان که مزید بر علت شده نبودنمان را!

چند باری خواستم قیدش را بزنم نشد!تعهد گرفته اند که اداره هزینه کرده برایتان و اگر نروید چنین میکنیم و چنان!حرف از جابجایی محل کارمان است به واسطه ادغام وزارتخانه ها و شایعات دیگر!که دامن زدن به این شایعات هم وقت میخواهد البته!

برایتان آرزوی روزهای خوب دارم!

/ 0 نظر / 10 بازدید