امروزمان کلهم به خرید کردن و خیابان گردی گذشت!از زمانیکه به خانه رسیدیم دخترک کیف و کفش و لباسهایم را برداشته و شوی لباس اجرا میکند!راه میرود!پاهایش را به سبک مدلهای تلویزیونی کنار هم میگذارد!چند لحظه می ایستد!دور میزند و از صحنه خارج میشود مثلا!من مانده ام با وجود اینکه سعی میکنم در گردش هایمان و هرجای دیگری که با هم هستیم یا نیستیم سنگین و موقر و با شخصیت باشم و از انجام هرگونه حرکت جلافت گونه ای بپرهیزم ذخترک این همه ادا اطوار را از کجا یاد گرفته!باور بفرمایید امروز در خیابان میرقصید رسمن!همینطور که دستش در دستم بود بالرین میرقصید!حیثیتم داشت به باد میرفت!چشم غره هم کارساز نبود!بلند بلند میگفت مامانی میخواااااام برقصم!

پ.ن:پیرو  دو پست قبل کاملن مشخص است این بچه به من رفته!

/ 0 نظر / 12 بازدید