ما خس و خاشاک های ساکن اصفهان داریم میریم تا بعد از پیوستن به خس و خاشاک های تهرانی چند روزی رو با شمالیها بگذرونیم!

بنابراین نیستم تا کامنتها رو تایید کنم!البته اگه امشب فرصت کنم و زود برسم سعی میکنم کامنتهای امروز رو تایید کنم اما بعدش به هیچ وجه من الوجود!به اینترنت دسترسی ندارم!بدی غلطی مشتی لقطی چیزی بود من رو ببخشید!

فعلاً بای!