به علی میگم یه موضوع بگو در موردش بنویسم یه یک ربعی فکر میکنه بعد میگه پول!!!!!!!!!!!میگم آخه من در مورد پول چی بنویسم؟!دوباره فکر کن یه موضوع دیگه بگو!دوباره ساکت میشه.چند دقیقه بعد میگم داری فکر میکنی دیگه مگه نه!میگه هان؟چی گفتی؟میگم هیچی بابا با خودم بودم.زیاد بهش فکر نکن!

ترجیح میدم برم بخوابم و زیاد واسه نوشتن و پیدا کردن یه موضوع خوب فکر نکنم.اصلا الان که نوشتنم نمیاد چرا دارم هم وقت شما رو میگیرم هم خودمو اذیت میکنم!